Výtvarný obor

O studiu

Studijní zaměření: Výtvarná tvorba

Během studia na výtvarce žáci získávají zručnost při zobrazování skutečnosti, učí se používat rozličné výtvarné nástroje a materiály, rozvíjejí schopnost výtvarně myslet a originálně a tvořivě přistupovat k danému úkolu. Seznamují se s dějinami i současnými tendencemi ve výtvarném umění a učí se rozumět výtvarnému jazyku. Výtvarné vyjádření se jim stává prostředkem osobní výpovědi, vzájemné komunikace a poznávání světa. Při hodnocení práce se učí obhájit svůj způsob řešení a tolerovat mnohost názorů. Na četných mimoškolních akcích, jako jsou pravidelná týdenní soustředění v přírodě, uměnovědné exkurze a přípravy výstav, děti navzájem spolupracují a navazují přátelství napříč ročníky. Pro mnohé z nich je výtvarný obor ZUŠ přípravou pro budoucí povolání.

Předměty:
Přípravná výtvarná výchova (5-6 let) je vstupní branou k základnímu studiu na VO ZUŠ. Žáci se hravým způsobem seznamují s prostředím školy a se základy výtvarného vyjadřování i výtvarné kultury.
Výtvarná tvorba zahrnuje plošnou tvorbu (kresbu, malbu, grafiku), prostorovou tvorbu (modelování z hlíny) a alternativní způsoby vyjádření (objektová a akční tvorba). Během dlouhodobého procesu výuky žák postupuje od hravých forem k vědomému používání osvojených řemeslných dovedností vedoucích k vlastní tvorbě.
Výtvarná kultura se zabývá recepcí a reflexí uměleckého díla, nabízí prožitky, poukazuje na vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje proměny uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Výtvarná kultura pomáhá ovlivňovat morální vlastnosti, postoje a hodnoty žáka.

Nepovinné předměty:
Příprava ke studiu (na střední a vysoké umělecké školy)
Grafický design (pro žáky základního studia výtvarného oboru)

Nepovinné předměty jsou určeny studentům od 5. ročníku I. stupně do 4. ročníku II. stupně. Podmínkou pro studium nepovinných předmětů je paralelní docházka do základního studia výtvarného oboru a plnění jeho plánu.

Děti navštěvují VO odpoledne jednou týdně tři vyučovací hodiny. Nepovinné předměty – Příprava ke studiu a Grafický design probíhají jeden den v týdnu, a to další tři vyučovací hodiny.

Studijní zaměření: Multimediální tvorba (od září 2022)

V tomto studijním zaměření budou žáci využívat počítačovou grafiku i klasické materiály a techniky k ideálnímu vyjádření myšlenek a k zobrazení informací. Naučí se základům grafického designu, digitální malby, animace, 3D grafiky a dalších dovedností. Budou podle potřeby přecházet mezi digitálními a klasickými výtvarnými technikami. Dokáží samostatně reagovat na zadání a nalézt vhodné řešení pro konkrétní výtvarný problém. Předpokládáme základní znalosti práce s počítačem, kreativní a samostatné myšlení.

Talentové zkoušky

Prezenčně se na vás těšíme na výtvarce v ulici Nová 282:
V roce 2022 se konají talentovky na VÝTVARKU 26. května 17:00 – 18:30. Přineste s sebou 5-8 domácích prací.

Na MULTIMEDIÁLNÍ TVORBU můžete talentovky vykonat 25. května 17:00-18:00. Požadavky:

  • Vytvořte návrh plakátu na koncert vašeho oblíbeného hudebníky, či hudební kapely. Upřednostňujeme návrh vzniklý v libovolném počítačovém programu vytištěný na formát A4. Pokud není možné vytvořit návrh v počítači, vytvořte jej ručně na papír formátu A3.
  • Doneste vašich pět nejzdařilejších domácích výtvarných prací, které jste v posledních letech vytvořili. (kresba/malba/fotografie/grafika ad.)Distančně po předchozí domluvě: zaslání 5-8 domácích prací na mail: talentovkyVO@zuspardubice.cz